انتخاب دوره
دوره :
کلاس :

دوره پاراگلايدر (سطح مبتدي) 
 
پيش نياز:
 
• هنرجو بدون آموزش اوليه، میتواند وارد دوره گردد
• حداقل سن 16 سال
توضيحات:
• حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 3 ماه می باشد
 
تاريخچه پاراگلايدر:
• معرفی و تعريف ورزشهای هوايی
• آناليز اسم پاراگلايدر و ورزش پاراگلايدينگ
 
 
مبانی اوليه آيروديناميك:
• اجزاء تشکیل دهنده پاراگلایدر
• تعريف Airfoil و اسامی تشكيل دهندهآن
• تعريف Airflow
• تعریف Aerodynamic و ترسيم نيروهای آئروديناميکی
• آزمايش Venture 
• قانون برنولی ( Bernoulli Principle )
• خاصيت واگرايی و همگرايی در سيالات
• تطابق قانون برنولی بر رویAirfoil
• توضيح و تاثير نيروی Weightو انرژی پتانسيل در پرواز با پاراگلايدر
• باد نسبی ( Relative Wind )
• مسير پرواز ( Fly Path) ، خط افق ( Horizontal ) ، خط وتر ( Chord Line)
• زوايا در پرواز( Angle of Attack , Glide Angle , Attitude )
• انواع سرعت در پرواز : Wind Speed , Ground Speed , Air Speed
• تعريف Fly Domain و انواع Air Speed
• دليل Take Off و Landing رو به باد 
• تعريف Stall و Flare Out و تفاوتشان
• تعريف Drag 
• تعريف Turbulence 
• روشهای كنترل و هدايت پاراگلايدر : Center Of Gravity وBrakes
• طبقه بندی پاراگلايدر ها و مهارتهای خلبانی و مراكزTest و استاندارد در پرواز با پاراگلايدر 
• Traffic Pattern شامل: PTU , PTL , PT8 , PTS
• Side Effect
 
 
دوره عملی: 
• تمرینات زمین هموار: حداقل 4 جلسه حداقل در4 روز
• تمرینات شیب و تپه : حداقل 3 روز و حداقل 5 پرواز
• پرواز دونفره:  1 پرواز با مربی به تشخیص مربی دوره
• پرواز بلند : حداقل 4 پرواز بلند